Sunflowers_ARS_by_Bruce_Fritz_220px
Första delprojektet har nått i hamn i projektet.
Bild: Public domain by Bruce Fritz and ARS

Sommaren är här och det är dags för en liten rapport för vad som hänt i projektet de senaste 10 veckorna sedan vi startade upp i april månad. Vi som varit inblandade i projektet har alla arbetat på distans, varit spridda i Malmö, Stockholm, Uppsala, Umeå och Skellefteå, och vissa av oss har träffats för avstämning ungefär varannan vecka via videokonferens. Nivån på arbetsinsatsen från var och en av oss har legat från ca 1½ dag till till några enstaka timmar i veckan , men en hel del har har ändå uppnåtts. Här följer en summering av vad som hänt under de gångna månaderna:


Det grafiska utseendet

Den 4 april startades en ny underwiki kallad Testwikin. Syftet med denna var bl a att skapa ett utseende som passade Folkbildningsnätets utseende och grafiska profil. Det blev en enklare justering i stilmallen emellan standardutseendet som känns igen från Wikipedia och folkbildningsnätet men får anses vara gott nog så här långt. Men kommande justeringar kan komma efterhand. Den 16 maj var det klart och då lades det nya utseendet ut på entrewikin och inom kort kommer även den allmänna FolkbildningsWikin att få detta utseende.

Länk EntréWikin: https://wiki.folkbildning.net

 

Länkning från portalen hem.folkbildning.net
Man kan sedan april månad nå wikifarmen från förstasidan på Folkbildningsnätets förstasida och i slutet av maj fanns en introducerande text på plats som en egen avdelning på portalsidorna. Framöver är tanken att dessa sidor ska byggas ut med mer info om respektive underwiki och kompletteras med direktlänkar som för tillfället inte är tekniskt möjligt då enbart länkar till vanliga hemsidor kan göras från menyn, inte krypterade (https) som wikifarmen använder, arbete pågår.

Länk Folkbildningsnätets portal: http://hem.folkbildning.net/

 

IA-översikt för wikifamen
Planeringsarbete för upprättande av en Informationsarkitektursöversikt för Wikifarmen har genomförts och finns som ett internt dokument än så länge. Syftet med denna typen av dokument är att skapa en samlande bild av Wikisatsningen, analysera struktur, navigation samt ta fram ett förslag för förbättrande åtgärder för projektet som helhet. En grundstruktur upprättats för Wikifarmens informationsarkitektursöversikt och diskussioner förts om dess innehåll inför genomförandet.

 

Spam-skydd på wikisidor
Sedan wikifarmen startades började spam dyka upp på en del enstaka sidor och växte sakta till sig i omfattning efterhand. Detta görs sannolikt genom bot:ar, dvs datorer som gör mass-skrivningar på många olika wikis och forum, som ofta skrev osammanhängande nonsen med länkar till tvivelaktiga sidor. Den 14 maj aktiverades en standarduppsättning skydd mot spam som hittills fungerat bra. Vi håller tummarna och hoppas det håller.

 

Automatiska innehållslistor – Extension Dynamic Page Listing
En extrafunktion finns nu tillgänglig på wikifarmen kallad DPL – Dynamic Page Listing. Detta är en så kallad ”extension”, dvs en tilläggsfunktion i wikifamens motor Mediawiki som är mycket användbar för att automatiskt lista innehåll på olika sätt. Ett exempel är på underwikin Nätpedagogwikin där man nu kan se ”Top-10-listor” med; mest populära och visade artiklarna, längsta artiklarna i antal tecken, senast skapade artiklarna samt Senast redigerade artiklarna.

Länk Nätpedagogwikin: https://wiki.folkbildning.net/NatPedagogWikin/Huvudsida

 

Underwikin FolkbildningsnätsInfo
Arbetet med att flytta över gamla F-Näts-Info från FirstClass till wiki har fortskridit under våren och i skrivande stund finns ca ett 40-tal sidor varav en handfull är alias. Totalt finns ett hundratal sidor som ska överföras så vi har kommit nästan halvvägs.

Länk FolbildningsnätsInfo: https://wiki.folkbildning.net/Folkbildningsnatsinfo/Huvudsida

 

Underwikin Digifunk
Den 18 april startades en ny wiki kallad Digifunk. Målgruppen är deltagare inom folkbildningen som har kognitiva funktionsnedsättningar. Utseendet är mycket nedskalat och ett utvecklingsarbete med mallar med villkorssatser har påbörjats, för att på ett enkelt sätt kunna mata in innehåll. Detta är ett samarbete projektet ”Flexibla metoder för personer med kognitiva funktionsnedsättningar” genom Studiefrämjandet, och är ett av de aktiva FlexLär-projekten under 2013.

Länk Digifunk: https://wiki.folkbildning.net/Digifunk/Huvudsida

 

Underwikin Medborgarjournalistikwikin
Den 10 oktober förra året startades en wiki för att bl a utveckla en ny distanskurs inom ämnet medborgarjournalistik utifrån Glokala folkhögskolans fysiska kurs i samarbete med Fria Tidningen. Ett omfattande material som intresserat åtminstone två andra folkhögskolor har skapats, och i skrivande stund har 191 redigeringar gjorts och 9 st registrerade användare finns idag, men många redigeringar har gjorts anonymt utan att vara inloggad. Den 9 april startades samarbetsprojektet "Den bästa av världar" vilket ska samla tips om andra länder som på olika sätt kan vara förebilder för den svenska välfärden.

Länk MedborgarjournalistikWikin: https://wiki.folkbildning.net/Medborgarjournalistik/Huvudsida

 

Underwikin CirkelWikin
Den 29 maj startades en ny wiki kallad CirkelWikin, med syftet att bli en snabb och attraktiv inspirationsbank för Studiecirklar, som stimulerar människor till folkbildningsverksamet, där medskapande och engagemang står i centrum. Utveckling kring utseendet och andra tillägg såsom speciella formulär för informationsinmatning pågår.

Länk CirkelWikin: https://wiki.folkbildning.net/CirkelWikin/Huvudsida

 

Underwikin Glokala
Den 11 juni startades Glokala Folkhögskolans egna wiki som är tänkt att användas för många olika saker inom främst utveckling inom organisationen men även externt med andra intresserade.

Länk Glokalas wiki: https://wiki.folkbildning.net/glokala/Huvudsida

 

Andra wiki-processer
På FolkbildningsWikin har sidan om Folkbildningschatten på Twitter uppdaterats, en lathund för webbutveckling har skapats, samt att Projektverkstaden Underverket har flyttat in på den nya Glokala-wikin. Den tidigare skapade ”Lathund för miljöarbete, folkhögskola” utarbetad av personal på Munka och Önnestad folkhögskola har uppdaterats samt en dialog med Kvinnofolkhögskolan i Göteborg kring FlexLär-projektet ”Folkbildningsnätet med tal och punkt” har inletts.

 

Teknisk utveckling
En diskussion kring att optimera wikifarmen genom en uppgradering och fysisk flytt till ny leverantör har pågått. Förslaget från Kreablo byggde på att tekniken bakom farmen skulle bytas ut, att skript-motorn suPHP ska bytas ut till fpm och en ny databasserver skulle istället användas med många fördelar. Vi beslutade att skjuta fram detta beslut till hösten.

 

Resurser
Vi har nu använt ungefär hälften av våra totala tillgångar inom ursprungliga projektets ramar. Från början var det tänkt att lägga mera i det första delprojektet men vi har nu har flyttat över resurser till hösten så att det blir ganska jämt fördelat. 

 

Nästa delprojekt
Delprojekt 2 pågår i 12 veckor med start i augusti och varar till oktober månad. Fokus blir på marknadsföring och vi börjar med att göra en plan för denna där bl a videos ska produceras samt att en plan för marknadsförning och administration av wikifarmen efter projektets avslutning ska skapas. En teknisk uppgradering kommer troligtvis att göras. Vi kommer att planera för att medverka på regionala FlexLär-träffar runt om kring i Sverige och ett webbseminarie om wikifarmen kommer att genomföras.

 

Slutsats
Det första delprojektet har startat upp tre nya underwikis, en början till ett grafisk utseende har börjat ta form, nya möjligheter genom mycket teknik-labbande har skett vilket har varit en kunskapsresa för oss som arbetat med wikifarmen. Nästa steg och utmaning är att försöka få med nya aktörer i ”wikis:arna” genom marknadsföring och utåtriktade arrangemang. Samt att hitta en form för att understödja de som är intresserade, där vägen dit med största sannolikhet går via en enkel tydlighet kring vad som gäller för den som vill vara medskapare på en wiki. Vi tror på att folkbildningens egna öppna wikifarm kommer att bli ett självklart verktyg för samarbete över gränserna inom folkbildningen i brett.

 

Malmö 2013-06-25

Jörgen Qvartsenklint
Projektledare
Folkbildningsnätets Wikisatsning 2013

Powered by Joomla - free Software released under the GNU/GPL License
Template by a4joomla released under CC-BY-NC-SA.